Op 3 oktober heeft de ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd over de toetsing van de rekenmethode bij een Gesloten Distributie Systeem (GDS).

De ACM is voornemens om de rekenmethode niet goed te keuren, omdat de kosten voor de aansluiting en het transport onvoldoende specifiek zijn gemaakt. Ook heeft de GDS-beheerder Huntsman niet duidelijk gemaakt dat de aansluitkosten van een producent niet door andere aangeslotenen wordt betaald.

ACM – Ontwerpbesluit toets rekenmethode Huntsman

Dit is de eerste keer dat de ACM een rekenmethode van een GDS-beheerder toetst. Duidelijker is nu geworden welke criteria de ACM hierbij hanteert, namelijk is de rekenmethode Objectief, Non-discriminatoir en Transparant. Er vindt geen toets plaats op de vraag of de gehanteerde tarieven redelijk zijn.

Een GDS-beheerder dient bij alle op het systeem aangesloten verbruikers en producenten een aansluittarief en bij de verbruikers een transporttarief in rekening te brengen, die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Een GDS-beheerder moet dan ook deze kosten heel goed en dus specifiek, administreren en kunnen reproduceren als de ACM daarom vraagt.
Een verbruiker of producent die op het systeem is aangesloten kan de ACM vragen om de gehanteerde rekenmethode te toetsen.

De GDS-beheerder kan onderscheid maken tussen verschillende aangeslotenen, mits de verschillen objectiveerbaar zijn. Maar de GDS-beheer is niet verplicht om de systematiek van de Tarievencode (cascademodel) te gebruiken.
Een GDS-beheerder heeft dus vele mogelijkheden om een eigen tarievensysteem te hanteren, maar dient daarbij wel de voorwaarden uit de verkregen ontheffing te volgen:

Voorwaarden en tarieven
a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.