Rekenmethode Gesloten Distributie Systeem (GDS) door ACM goedgekeurd

Vorig jaar heeft de toezichthouder op de energiemarkt (ACM) een voornemen tot afwijzing van de door Huntsman Holland B.V. gehanteerde rekenmethode voor de aansluit- en transportdiensten op het GDS gepubliceerd.
Het tarievenstelsel van Huntsman bevatte geen aansluitkosten voor de producent en was onvoldoende transparant.

Naar aanleiding hiervan heeft Huntsman per 1 januari 2018 een, in overleg met de aangeslotenen op het GDS, gewijzigde rekenmethode gehanteerd die wel voldeed aan beoordelingskader dat de ACM hanteert. De ACM heeft op 15 februari de rekenmethode goedgekeurd.

Volgens de Elektriciteitswet artikel 15 lid 8 (Gaswet artikel 2a lid 8) kan iedere aangeslotene op een GDS een verzoek bij de ACM indienen om de door de GDS-beheerder gehanteerde rekenmethode door de ACM te laten (goed-) keuren. De ACM toetst niet de hoogte van de individuele tarieven van de afnemers op een GDS.

De eisen die door de ACM aan deze rekenmethode worden gesteld zijn:
– De methode is objectief, transparant en niet-discriminerend
– De methode gaat uit van een kostentoerekening op basis werkelijke kosten en opbrengsten
– De aansluit- en transporttarieven voldoen aan de E-wet art. 28 en 29

Bij vele GDS-beheerders zien wij dat de tariefstructuur en de tarieven van de voorliggende netbeheerder worden gehanteerd. Deze tarievenmethode voldoet echter niet aan de eisen van objectiviteit, transparantie en daadwerkelijk kosten. Indien een afnemer deze rekenmethode laat toetsen, dan keurt de ACM deze af.
Het resultaat kan echter zijn dat de kosten voor de afnemer zowel kunnen dalen als stijgen, mede afhankelijk van de hoogte van de daadwerkelijke kosten.
Deze afweging moet dan ook door de afnemer worden gemaakt vóórdat een verzoek tot toetsing van de rekenmethode wordt ingediend.