Wijziging periodieke aansluitvergoeding voor maatwerkaansluitingen

Op 5 oktober 2017 heeft de ACM een besluit genomen over het in rekening brengen van de periodieke aansluitvergoeding (PAV) voor maatwerkaansluitingen. Besluit van de ACM
Al sedert begin 2013 heeft met name VEMW grote bezwaren geuit tegen het wijzigingsvoorstel van de Tarievencode Elektriciteit over dit onderwerp.
Dit was voor de ACM de reden om uiteindelijk in 2015 een wijzigingsopdracht aan de Netbeheer Nederland te sturen om de toerekening van de PAV voor de maatwerkaansluitingen transparant te maken. Maatwerkaansluitingen zijn aansluitingen met een capaciteit van méér dan 10 MVA (zogenaamde vrije aansluitingen), of méér dan 1 MVA die afwijkt van de standaardaansluiting, of tijdelijke aansluitingen, zoals bouwaansluitingen en voor evenementen.

De netbeheerders zullen eind november, begin december brieven sturen naar de desbetreffende aangeslotenen met een voorstel voor de vaststelling van de PAV. Naar onze verwachting zal hierover nog de nodige discussie ontstaan, omdat de uitgangspunten in vele gevallen niet éénduidig zijn vast te stellen. De netbeheerder zal voor alle maatwerkaansluitingen eenzelfde percentage gebruiken voor het PAV-tarief. Dit percentage zal dan vermenigvuldigd worden met de individuele initiële investeringskosten, zoals overeengekomen met de aangeslotene.

PAV-TARIEF

Het PAV-tarief is opgebouwd uit twee delen: “Beheer” en “Vervanging”. De netbeheerder dient daarbij deze delen uit te splitsen naar: de “knip”, de “verbinding” en de “beveiliging”.

Het beheer betreft het preventief en correctief onderhoud, werkzaamheden op initiatief van derden en operationele werkzaamheden. De vervanging betreft de werkzaamheden om de levensduur van de aansluiting te verlengen, door bijv. vervanging van (delen van) componenten van de aansluiting.

Het is mogelijk om een aansluiting zonder vervangingsverplichting te hebben, zodat slechts de kosten voor beheer op de factuur staan. Vervolgens is het ook nog mogelijk om met een “terugkeerregeling” toch met de netbeheerder een vervangingsverplichting af te spreken.

Omdat voor met name aansluitingen die lange tijd geleden zijn gerealiseerd de investeringskosten vast te stellen en met de aangeslotene hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de oorspronkelijke investering gebaseerd op forfaitaire bedragen met indexering op CPi.

Omdat deze wijziging van de PAV vele vragen zal oproepen bij de betreffende aangeslotenen, kunnen wij de daarvoor nodige ondersteuning verlenen, om de te betalen PAV voor de komende jaren zo goed mogelijk vast te stellen.